Temel Değerler

Şeffaflık ilkesi, AUDAK’ın kamuoyu ile doğru, açık ve karşılaştırılabilir bilgi paylaşımını hedefler.

Adillik ilkesi,  AUDAK yönetiminin bütün paydaşlarına karşı eşit davranmasını ifade eder.

Hesap verebilirlik ilkesi, AUDAK Yönetim Kurulu’nun tarafsız bir şekilde izlenmesinin ve tüm paydaşlara karşı hesap verebilirliğinin temin edilmesidir.

Güvenilirlik ilkesi, AUDAK’ın paydaşları için değer yaratırken ilgili mevzuata uygun davranacak biçimde faaliyet göstermesini ifade eder.

Evrensellik ilkesi, AUDAK’ın tüm faaliyetleri için uluslararası ölçütlere uyumlu düzenlemeler yapılmasını ifade eder.